Certified Fairtrade Organic Raw Unrefined Shea Butter

Certified Fairtrade Organic Raw Unrefined Shea Butter